Skip to main content

Black Friday tot -50% korting

Gratis verzending vanaf € 50 | Gratis retourneren

Ontdek onze PFAS-vrije keukenapparatuur

Sites-Greenpan-NL-Site

Privacy verklaring voor sociale media

Laatste update: 31/03/2020

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze sociale media pagina’s in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden.

Indien u met ons contact opneemt via onze sociale media pagina’s, kunnen we uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken (bijvoorbeeld indien u ons contacteert met een vraag of opmerkingen over een product). In dat geval zullen we u hiervoor een afzonderlijke privacy verklaring bezorgen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door het sociale media platform worden verwerkt. We verwijzen naar de privacy verklaring van het sociale media platform voor meer informatie

1. Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

België

Ondernemingsnummer 0635.907.452

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze sociale media pagina’s.

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omwille van het feit dat u deze hebt achtergelaten op onze sociale media pagina’s. Dit impliceert dan ook dat u ons uw toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer u een opmerking achterlaat op onze sociale media pagina’s, verkrijgen we uw persoonsgegevens zoals uw naam, reacties en andere openbare profielgegevens.

5. Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens wanneer u een opmerking achterlaat op onze sociale media pagina’s.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Andere vennootschappen van de groep waartoe we behoren en onze IT partners en software providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Ook in het kader van een fusie of overname hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.

7. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

8. Bewaartermijn

Tenzij uw opmerking in het kader van het beheer van onze sociale media pagina’s wordt verwijderd (bijvoorbeeld omdat we historische posts verwijderen), zullen uw opmerkingen op onze sociale media pagina’s behouden blijven totdat u deze wist (zie hieronder, "Rechten").

Voor zover we uw persoonsgegevens op onze servers bewaren, zullen we deze bewaren tot 2 jaar na uw laatste interactie met ons via onze sociale media pagina’s.

9. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.


U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

U heeft steeds toegang tot onze sociale media pagina’s en u kan uw opmerkingen onmiddellijk wissen op deze pagina’s.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming. 

11. Beveiliging

Voor zover we uw gegevens opslaan op onze servers of deze van onze IT partners alsook voor de toegang tot onze sociale media accounts, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

12. Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.


global.nocontent