Skip to main content

Black Friday tot -50% korting

Gratis verzending vanaf € 50 | Gratis retourneren

Ontdek onze PFAS-vrije keukenapparatuur

Sites-Greenpan-NL-Site

Privacy verklaring voor website accounts

Laatste update: 31/03/2020

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het beheer van uw website account in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”). Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden.

1. Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

België

Ondernemingsnummer 0635.907.452 

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om uw website account te beheren. 

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omdat u ons de toestemming hiertoe heeft gegeven bij het aanmaken van uw website account.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, verwerken we uw naam, e-mailadres, postadres, taalvoorkeur, inloggegevens en bestellingen via de webshop. 

5. Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens wanneer u uw website account aanmaakt. 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Andere vennootschappen van de groep waartoe we behoren en onze IT partners en software providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Ook in het kader van een fusie of overname hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.

7. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

8. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren tot u uw website account verwijdert (zie hieronder, "Rechten").

9. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens of uw website account.
  • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.


U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

Gelieve ook uw persoonsgegevens aan te passen indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens door in te loggen op uw website account en uw profielinformatie te bewerken of ons te contacteren.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming. 

11. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

12. Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.


global.nocontent