Skip to main content
Sites-Greenpan-NL-Site

Privacy verklaring voor de webshop

Laatste update: 31/03/2020

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden. 

Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

België

Ondernemingsnummer 0635.907.452 

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om uw aankoop via de webshop uit te voeren en deze op te volgen (bijvoorbeeld omdat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend) en om promotionele berichten naar u te versturen. Mogelijk hebben we uw gegevens ook nodig in het kader van onze boekhouding en geschillenbeheer.

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren die tot stand komt door uw bestelling. Daarnaast kan er ook een wettelijke verplichting bestaan (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het versturen van promotionele berichten en geschillenbeheer) op grond waarvan we bepaalde gegevens van u dienen te verwerken.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, kunnen we uw e-mailadres, betalingsgegevens, factuurgegevens (naam, adres en telefoonnummer), leveringsgegevens (naam en adres) indien deze verschillen van de factuurgegevens, kortingscode, taalvoorkeur en gebruik van de promotionele berichten verwerken. Gelieve personen van wie u gegevens aan ons bezorgt (bijvoorbeeld indien u de levering van uw product bij deze persoon laat plaatsvinden) te informeren omtrent de bepalingen en rechten in de privacy verklaring.

5. Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens wanneer u een bestelling plaatst.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, moeten we uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan de volgende derde partijen:

  • betalingsproviders
  • logistieke dienstverleners
  • advocatenkantoren
  • boekhouders en bedrijfsrevisoren
  • banken en verzekeringsmaatschappijen
  • overheidsdiensten
  • gerechtsdeurwaarders
  • gerecht en politiediensten


Andere vennootschappen van de groep waartoe we behoren en onze IT partners en software providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Ook in het kader van een fusie of overname hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.

7. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

8. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u promotionele berichten toe te sturen totdat u zich uitschrijft voor het ontvangen van promotionele berichten. We zullen uw persoonsgegevens in elk geval bewaren tot 5 jaar na uw aankoop via de webshop voor garantiedoeleinden, tenzij een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of legitiem belang (bijvoorbeeld geschillenbeheer) vereist dat we uw persoonsgegevens langer bewaren.

9. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

- een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.

- een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.

- een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

- een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

- een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

U kan zich rechtstreeks uitschrijven voor het ontvangen van promotionele berichten via de knop “uitschrijven” onderaan deze berichten.

Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens

10. Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming. 

11. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. 

12. Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.


global.nocontent